หมวดภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาต ประจักษ์จิตร
นางวิรัลพัชร คำดี
น.ส.พิศมัย มะลอย
นางสุภาดา สโมสร
น.ส.อรวรรณ มั่งคั่ง
นางจำปา จำหรัด
น.ส.อุษา ประยูรศุข
นายเด่นชัย บุญทองโท
น.ส.กัญกนิษฐ์ ทวาผักแว่น
นางพิจักษณา กาวี
น.ส.ธัญธิตา เรืองศรี
น.ส.รุ่งทิชา ตั้งธนานุกูลวัฒน์
นายสถาพร แก้วขาว
น.ส.วิลาวัณย์ จันทร์แก้ว
นายสุริยะ เมฆอรุณ