หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมสุข มีอาษา
นางจันทิมา ทองปั้น
น.ส.จันทร์จิรา แก้วโกย
น.ส.กรชนก ชลสินธุ์
นางยุพิน หงษ์ทอง
น.ส.จุฬัมพา ผันประเสริฐ
น.ส.สุทิศา ตันติกุลวิจิตร
นางเกษรา สำราญกิจ
นายสมวงค์ ผดุงญาณ
นางจีรนันท์ เดชอินทร์
น.ส.ศศิธร ปิยเดชโพธิวงศ์
นายวิษณุ ปะตังเวสา
น.ส.รัชดา ผลเจริญ
น.ส.เกศินี จีรวัฒนนุกุล
นายณัฐจักษ์ บัวกีบ
นายพยุงศักดิ์ คำมี
น.ส.รักชนก ประสารกก
น.ส.ยุคุนธร ทองเจริญ
นายสราวุธ คงปั้น
นายอุทัยลักษณ์ ทันไชย
น.ส.สุกุมา พูลสวัสดิ์
นางอรนุช สิทธิพล
นายเทวฤทธิ์ สองเมือง
ว่าที่ ร.ต. หญิงนิรันดร ปัตถาทุม
นางกฤษณา คณิตบุญ
นายณัฐจักร เรืองอร่าม
นางนลินทิพย์ ใยเกตุ
นายสังเวียง อินทรประเสริฐ
น.ส.จารุวรรณ ศรีจันทร์
น.ส.กัลยารัตน์ ทันสมัย
นางพนมพร เดชะ
นายพงศ์ธนรรถ บุญอิ้ง
นายภัทรพงษ์ สุระสาย