หมวดคณิตศาสตร์

น.ส.ธนิตธี ทวีผล
น.ส.ขวัญเรือน หลวงจินดา
น.ส.จันทร์แจ้ง ลุนลาด
น.ส.นงค์ลักษณ์ สังข์ระมาตร
น.ส.นาวี พรวาปี
น.ส.น้ำตก เพียซ้าย
น.ส.มธุรส อดทน
น.ส.วันเพ็ญ สมคูณ
น.ส.สุมิตรา ฤทธิ์มาก
นางกรรณิกา ลีอุดม
นางบุญน้อม นามดา
นางปิยาภรณ์ พรมพิไล
นางอาภาภรณ์ ภูวันนา
นางเขมภัทร นพอาจ
นายรังสรรค์ พลอยสุวรรณ์
นายศุลี จันทวิเศษ
นายเกียรติศักดิ์ เจริญผล