หมวดภาษาไทย

นางพณัสชญา ไวกัง
น.ส.ชัชฎาภรณ์ จำแบบ
น.ส.นงนภัส วัณนา
น.ส.สุวิมล เกตุสุวรรณ
น.ส.เพ็ญพรรณ พูนบำนาญ
นางบุญญวีร์ บุญศรี
นางสมัยพร อุปมัย
นางสุมาลี ผดุงญาณ
นายชาญวุธ ตะเพียนทอง
นายอัครชัย กลักย้อม