ตราสัญลักษณ์

ส่วนบน

เป็นรูปชฎาครอบเลข ๕ มีรัศมีอยู่ด้านบนของชฎา (เลข ๕ หมายถึง เดิม ร.ร.อรัญประเทศ ชื่อโรงเรียน ปจ.๕ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับที่ ๕ ของจังหวัดปราจีนบุรี

ส่วนกลาง

เป็นอักษร อร. อยู่ในวงกลม ซึ่งหมายถึง อรัญประเทศ ที่เป็นชื่อของโรงเรียนในปัจจุบัน

ส่วนล่าง

เป็นคติพจน์ของโรงเรียน ” วิทยา นาม นรสฺย รูปมธิกํ ” ซึ่งหมายถึง วิชาเป็นความงามยิ่งของคน

ซึ่งเป็นภาษาบาลี เป็นแถบโค้ง ใต้อักษร อร.