ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอรัญประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑ เดิมสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาลแผนกโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำอำเภอประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ในครั้งแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนศรีอรัญโญทัยเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ภายหลังเมื่อได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมวิสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (บริเวณโรงเรียนศรีอรัญโญทัย) จึงย้ายไปเรียนที่อาคารหลังใหม่ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓

ปีงบประมาณ ๒๕๐๐ กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่(ซึ่งย้ายจากโรงเรียนศรีอรัญโญทัยมาอยู่บริเวณโรงเรียนอรัญประเทศในปัจจุบัน) ประกอบด้วยอาคารเรียน ๒ หลัง คืออาคาร ๑ และอาคาร ๒ ในปัจจุบัน หอประชุมและโรงอาหาร ๑ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๒ หลัง การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๑ และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๑

ปีงบประมาณ ๒๕๐๘ โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมวิสามัญศึกษาให้เข้ามาอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช. รุ่นที่ ๓) โดยความช่วยเหลือขององค์การยูนิเซฟ และได้จัดวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุตสาหกรรมทั่วไป คหกรรมศิลป์ ดนตรีไทย รวมทั้งได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างโรงฝึกงานอีก ๑ หลัง ซึ่งทำให้กิจการต่างๆ ของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ

ปีการศึกษา ๒๕๑๖ ได้เปิดการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น

ปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างหอประชุมมาตรฐาน ๐๐๕/๒๗ ๑ หลัง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน ๑ หลัง แบบ ๖ ที่/๒๗ ๙๐,๐๐๐ บาท ถังน้ำคสล. ๙/๙ ๑ ถัง ๑๑๓,๖๐๐ บาท และถมบริเวณ ๒๕,๐๐๐ บาท สามรายการหลังใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณสร้างหอประชุม

ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๒๐๔/๒๗ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๓๑-๒๕๓๔ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๓๓-๒๕๓๔ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๓๘-๒๕๓๙ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๔๒๔ ล ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้งบเงินกู้ธนาคารโลก ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ห้อง เป็นเงิน ๘๒๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้งบเงินมิยาซาวา ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร/หอประชุมจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๔๔,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้งบโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ ๑ (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) ก่อสร้างติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นเงิน ๒,๘๘๕,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐–ปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ปี ๒๕๕๓ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล