นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 22 นาย
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
คนพิการสากล ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายดังตะวัน ขันธ์ศิรินุกูล รองผู้อำนวยการ และ
นายณัฏฐากร พิมพะธรรม ผู้กำกับ นศท เป็นควบคุมดูแลความเรียบร้อยตลอดกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย