มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป) เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป)📣
📌เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสูตรนี้ได้รับการรับรอง จาก สภาการพยาบาล)📌
👉ระยะเวลาการอบรม : 4 เดือน (510 ชั่วโมง)
แบ่งเป็นภาคทฤษฎี (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) และภาคปฏิบัติ (เรียนวันจันทร์- ศุกร์) วันและเวลาเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
👉สถานที่เรียน : เรียน Online หรือ เรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
👉เหมาะสำหรับ : บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
👉ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม : ท่านละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
🔥คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม🔥
1.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
🔥โอกาสในการทำงาน🔥
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแล สามารถประกอบอาชีพได้ ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานบริการสุขภาพอื่นๆ
🥰😍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม🥰😍
โทร.037-261802, 082-6544636 ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/?p=8075