โครงการสร้างจิตสำนึก เพื่อปลูกฝังให้มีความเคารพ เทิดทูน ปกป้อง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระแก้ว

นที่ 22 ธันวาคม 2564
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสภานักเรียน โรงเรียนอรัญประเทศ จำนวน 120 คน ณ ห้องโสตอาคาร 6 โรงเรียนอรัญประเทศ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึก เพื่อปลูกฝังให้มีความเคารพ เทิดทูน ปกป้อง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระแก้ว