โครงการอบรม ยอดโค้ชนักพัฒนา By. ตำราฟุตซอลพูดได้

โครงการอบรม ยอดโค้ชนักพัฒนา By. ตำราฟุตซอลพูดได้

วันที่ 25-16 ธันวาคม 2564

ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 6 โรงเรียนอรัญประเทศ