ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพในงานอาเซียนในหัวข้อ ” ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพในงานอาเซียน
ในหัวข้อ ” ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน”