นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

📣ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 ได้รับมอบหมายกิจจากกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 กำหนดให้หน่วยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรสิงหนาท ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ในการนี้โรงเรียนอรัญประเทศได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 19 นายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายชื่อ ดังนี้

 • นศท.สุทธิดา มุ้งบัง ม.5/5
 • นศท.สุทธิดา มุ้งบัง ม.5/5
 • นศท.สุภิรัตนาชา โมคกุล ม.5/6
 • นศท.เพชราภรณ์ สอนโสต ม.5/9
 • นศท.ณรงค์ชัย ยังจิตร ม.5/12
 • นศท.อานัส กาวรีย์ ม.5/13
 • นศท.ธนพร เจริญรัมย์ ม.5/8
 • นศท.นันทพร ทองประสูตร์ ม.5/11
 • นศท.ณรงค์เดช แก้วประสิทธิ์ ม.5/11
 • นศท.ธีรศักดิ์ ชอบรส ม.5/4
 • นศท.สิรินภา สุคนที ม.5/8
 • นศท.ชบา เสือขำ ม.5/9
 • นศท.ปรเมศร์ แป้นเงินม.5/8
 • นศท.กัลยาพร ชุ่มพรมราช ม.5/2
 • นศท.นัยนา มงคลศรี ม.5/2
 • นศท.หญิงสัณห์สิรี พันธ์กว้าง ม.5/4
 • นศท.หญิงกมลรัตน์ เผ่าพันธ์สิงห์ ม.5/11
 • นศท.หญิงปาณิสรา มะลิเกตุ ปี3 ม.6/6
 • นศท.หญิงเจนจิรา อาจดวงดี ปี3 ม.6/6
 • นศท.หญิงจุฑาทิพย์ แสงวิจิตร ปี3 ม.6/7