ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.45 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 6 โรงเรียนอรัญประเทศ