กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / ห้อง IEP และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักเ

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของคณะฯ (ม.6/ปวช./ปวส.)

#สมัครง่ายๆกับโควตาค

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป) เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

📣มหาวิทยาลัยบูรพา วิ

Read more