เขียนโดย Super User
             โรงเรียนอรัญประเทศตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 เดิมสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาลแผนกโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำอำเภอประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1- ม. 3 ) ในครั้งแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนศรีอรัญโญทัยเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ภายหลังเมื่อได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมวิสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (บริเวณโรงเรียนศรีอรัญโญทัย) จึงย้ายไปเรียนที่อาคารหลังใหม่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ในปีงบประมาณ 2500 กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ 6,500,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (ซึ่งย้ายจากโรงเรียนศรีอรัญโญทัยมาอยู่บริเวณโรงเรียนอรัญประเทศในปัจจุบัน) ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง คืออาคาร 1และอาคาร 2 ในปัจจุบัน หอประชุมและโรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2501 และ ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในวันที่ 11 ธันวาคม 2501 ในปี พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมวิสามัญศึกษาให้เข้ามาอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช. รุ่นที่ 3) โดยความช่วยเหลือขององค์การยูนิเซฟ และได้จัดวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุตสาหกรรมทั่วไป คหกรรมศิลป์ ดนตรีไทย งบประมาณค่าก่อสร้างโรงฝึกงานอีก 1 หลัง ซึ่งทำให้กิจการต่างๆของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับปี การศึกษา 2516 ได้เปิดการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ปีงบประมาณ 2529 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างหอประชุมมาตรฐาน 005/27 1 หลัง 2,000,000 บาท และใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณสร้างหอประชุม ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง แบบ 6 ที่ / 27 90,000 บาท ถังน้ำ คสล.9/9 1 ถัง 113,600 บาท และถมบริเวณ 25,000 บาท ปีงบประมาณ 2530 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลัง ราคา1,560,000 บาท ปีงบประมาณ 2530 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลัง ราคา 1,560,000 บาท ปีงบประมาณ 2531 - 2534 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 3,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2533 - 2534 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 7,040,000 บาท ปีงบประมาณ 2538 - 2539 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ล จำนวน 15,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2542 ได้งบเงินกู้ธนาคารโลก ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ห้อง เป็นเงิน 820,800 บาท ปีงบประมาณ 2542 ได้งบเงินมิยาซาวาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร/หอประชุม จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 344,000 บาท ปีงบประมาณ 2545 ได้งบโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) ก่อสร้างติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 2,885,000 บาท ที่ตั้งและอาณาเขต โรงเรียนอรัญประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 21720 ที่ตั้ง อำเภออรัญประเทศอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้วมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตาพระยา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคลองหาด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวัฒนานคร 3. เนื้อที่ของโรงเรียน มีเนื้อที่ 103 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา 4. หน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 5. ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ส่วนบน เป็นรูปชฎาครอบเลข ๕ มีรัศมีอยู่ด้านบนของชฎา ( เลข ๕ หมายถึง เดิม ร.ร. อรัญประเทศ ชื่อโรงเรียน ปจ. ๕ คือโรงเรียนมัธยมอันดับที่ 5 ของโรงเรียนปราจีนบุรี ) ส่วนกลาง เป็นอักษร อร. อยู่ในวงกลม ซึ่งหมายถึง อรัญประเทศ ที่เป็นชื่อของบโรงเรียนในปัจจุบัน ส่วนล่าง คือ ปรัชญาของโรงเรียนที่เป็นภาษาบาลี เป็นแถบโค้ง ใต้ตัวอักษร อ.ร. 6. คติพจน์โรงเรียน วิทยา นาม นรสฺย รูปมธิกํ หมายความว่า วิชาเป็นความงามยิ่งของคน 7. สีประจำโรงเรียน คือ สี เขียว และสี ชมพู